ПОЛИТИКИ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ЛУЧИ ЕООД уведомява клиентите си, както и всички свои партньори, че във връзка с влизането в сила от 25 май 2018 г. на нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз, ще прилага  правила за защита на личните данни посредством които ще се урежда използването и съхранението на  предоставени на дружеството лични данни. За ЛУЧИ защитата на вашите лични данни е от голямо значение. Целта на настоящата политика за защита на личните данни е да ви информираме за личните данни, които обработваме, защо и колко дълго ги обработваме, и как можете да упражнявате своите права. В качеството си на администратор на лични данни „ЛУЧИ“ ЕООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Информация относно Администратора на лични данни.

Наименование "ЛУЧИ" ЕООД

ЕИК/БУЛСТАТ: 202410701

Седалище и адрес на управление: гр. Бургас ул.“Одрин“15

E-mail: luchibuild@gmail.com

Телефон: 056/530 205

Какви данни са ни необходими?

Лични данни са всяка информация за физическо лице, чиято самоличност е или може да 

бъде установена,  която ни предоставяте доброволно (при подписване на договор, която събираме при посещение/я на нашите служебни помещения или при достъп и използване на наши продукти или услуги. „ЛУЧИ“ ЕООД е администратор на лични данни, които Вие (Субектът на данните) ни предоставяте. 

В общия случай по отношение на клиенти на дружеството, ние събираме от Вас следния вид лични данни: Ваши индивидуализиращи данни, телефон, постоянен адрес, и адрес на обект, където субектът на данните е пожелал извършването на СМР, въз основа на което идентифициране GPS координати  на адреса на обекта, където следва да изпълняваме задълженията си за оглед и СМР по повод осъществяваната от нас дейност, в преддоговорните ни отношения и във връзка с подписване на договор.

За всеки конкретен случай събираме данните в обема, в който ни е необходим за целите за които се обработват и Ви информираме надлежно за данните, които сме събрали и обработваме.

 

Цел, за която се събират и обработват данните: 

Вашите данни се събират

- като физическо лице, с  което имаме договор 

- като физическо лице, което работи за страна, с която имаме договорни отношения;

- като посетител на нашите служебни помещения или уебсайтове;

- по друг начин (по имейл, телефон, при участие на някое от нашите събития и т.н.).  

За какви цели обработваме вашите лични данни?

За да можем да предлагаме възможно най-добри услуги, съответно в рамките на преддоговорни отношения или за изпълнението на договор, както и на възложената поръчка по извършване на изработка, доставка и монтаж на предлаганите от „ЛУЧИ“ ЕООД стоки  и услуги, както и  за спазване на законовите изисквания, но и за счетоводна и данъчната отчетност.

Правните основания въз основа на които извършваме обработката, са когато: 

- Обработката е необходима, за да спазим нашите правни задължения

- Обработката може да е необходима за изпълнение на вашия договор с нас.

- В изключителни случаи нашите дейности по обработка може да се извършват въз основа на вашето съгласие.

Основание за обработка на личните Ви данни възниква по силата на специален закон, С подписване на декларация за предоставяне на съгласие за обработване на личните данни и/ или  с подписване на договор между Вас и „ЛУЧИ“ ЕООД. 

Как се обработват и съхраняват личните Ви данни? 

Личните Ви данни се обработват в офиси на „ЛУЧИ“ ЕООД намиращи се на територията на България. Съхранението на Вашите данни се извършва електронно  и/ или на хартиени носители, находящи се в офиса на администратора в България. 

Специфичните операции по обработване на данните включват операциите по събиране,  Записване, Структуриране, Промяна, Съхранение, Извличане, Консултация, Оповестяване чрез предаване, Разпространение, Комуникация и/ или Изтриване  или  Комбинация от посочените, при съблюдаване на  наличието на обективна необходимост от прилагане на специфичната операция, възникнало за „ЛУЧИ“ ЕООД във връзка с изпълнение на договор, законово задължение или Ваше съгласие.

Трети страни нямат достъп до личните Ви данни, освен ако не съществува специфично законово изискване.

Колко дълго ги съхраняваме?

Съгласно законите на Република България и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46 / ЕО, принципът е че съхраняваме вашите документи съобразно законоустановените срокове, срокове необходими за изпълнение на сключен договор или вашето съгласие в съответствие с вътрешните правила и политики. След този период личните Ви данни, които се съхраняват при нас, се унищожават. 

При сключване на договор (поръчка) за изработка срокът за задържане  и обработване  на предоставените лични  данни е 5 / пет/ години, считано от подписване на приемо-предавателен протокол. При  липса на  подписан приемо-предавателен протокол, независимо от причините за това  – срок от  5г., считано от  извършване на монтажа, а при липса на извършен монтаж - срок от  5г., считано от подписване на договора. 

В случай на заведени съдебно/арбитражно/административно/изпълнително производство по повод  изпълнението/неизпълнението на договор или задължение на „ЛУЧИ“ ЕООД съответно по отношение на дружеството - в срок  до приключване на съответното производство, в т.ч. в хипотеза на отмяна на влязло в сила решение. 

След изтичането на сроковете за съхранение и обработка, определени от закона, от Вашето съгласие или от вътрешните ни правила, личните ви данни се унищожават, независимо дали са на хартиен или електронен носител 

Предаване на вашите лични данни за обработване

„ЛУЧИ“ ЕООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679., с които има договор. „ЛУЧИ“ ЕООД е длъжен да предоставя Ваши лични данни при поискване от страна на държавен/ общински административен орган или орган на съдебна власт, при наличие на законово основание за това. 

С какви права разполагате?

- Във всеки един момент разполагате с:

- Право на достъп до данните;

- Право на коригиране, ако смятате, че личните данни, които притежаваме за Вас, са неточни или непълни, имате възможност да поискате да видите тази информация и да коригирате или допълните; 

- Право на изтриване (правото„да бъдеш забравен“); 

- Право на ограничаване да поискате ограничаване на обработването;

- Право на възражение - Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от “ЛУЧИТ“ ЕООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен; 

- Право на преносимост; 

- Право на получаване на информация.

ЛУЧИ ЕООД спазва и се съобразява с приложимите закони и разпоредби, отнасящи се до защитата и съхраняването на лична информация.

Ако смятате, че Вашите лични данни не са били обработени по законосъобразен начин, имате право да сезирате Комисията за защита на личните данни.

Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни ,като се свържете с нас чрез молба в свободен текст, в офиса на „ЛУЧИ“ ЕООД , след което следва да Ви отговорим най-късно до 30 дни, считано от датата на сезирането му. 

 

С попълването на данните си в полетата по-горе и Вашия подпис , удостоверявате, че сте уведомен, че вашите лични данни се обработват от ЛУЧИ ЕООД.

Image